โรงเรียนที่ใช้บริการ

School

 โรงเรียนที่เลือกใช้บริการ ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน