เกี่ยวกับระบบกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งานนักเรียน ครูที่ปรึกษาชุมนุมและผู้ดูแลระบบ
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
            ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
            รองรับการทำงานแบบออนไลน์
            ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
            จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน
            สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
เอกสารแนะนำระบบ
ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม

สำหรับผู้ดูแลระบบ
        ตั้งค่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
              กำหนดค่าพื้นฐานของระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(กำหนดข้อมูลโรงเรียน, กำหนดข้อมูลเว็บไซต์, รูปภาพ Logo โรงเรียน, รูปแบบการ Login เข้าใช้งานระบบสำหรับนักเรียน, กำหนดจำนวนสิทธิ์สำหรับเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่, เปิด-ปิด ระบบแจ้งเตือนการเข้าใช้งานระบบผ่านไลน์)
        ตั้งค่าเปิด-ปิดลงทะเบียน (กำหนดการเปิด-ปิด ช่วงเวลาการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม)
        บัญชีข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานระบบ
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (กำหนดสิทธิ์อนุญาตเปิด-ปิดใช้งานเมนูต่างๆ)
        ข้อมูลชั้นเรียน
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดข้อมูลระดับชั้นและห้องเรียน ที่เปิดทำการเรียนการสอน
        ข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม
              นำเข้าข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ excel
              ส่งออกข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ excel
        ข้อมูลนักเรียน
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดข้อมูลนักเรียน
              นำเข้าข้อมูลนักเรียน แต่ละระดับชั้นในรูปแบบไฟล์ excel
              ส่งออกข้อมูลนักเรียน แต่ละระดับชั้นในรูปแบบไฟล์ excel
        ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
              กำหนดครูที่ปรึกษาประจำชุมนุม
              นำเข้าข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ excel
              ส่งออกข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ excel
        ข่าวประชาสัมพันธ์
              เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ดูรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
              ปักหมุดข่าวประชาสัมพันธ์
        ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
              ลงทะเบียนหรือกำหนดกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ เป็นรายบุคลหรือรายชั้น/ห้องเรียน
        บันทึกผลการประเมินกิจกรรม
              บันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียน ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ เป็นรายบุคคลหรือรายกิจกรรม
              ยกเลิกผลการประเมินกิจกรรม
        รายงานข้อมูลลงทะเบียน
             พิมพ์รายงานข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามนักเรียน ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
              ข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายชั้นหรือรายห้องเรียน
              รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน รายชั้นหรือรายห้องเรียน
              ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรม รายชั้นหรือรายห้องเรียน
              ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมไม่ผ่าน (มผ.)
              ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
              รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม รายกิจกรรม
              ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม รายกิจกรรม
              แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียน รายกิจกรรม
              ค้นหาข้อมูลประวัติเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน
สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม
        ดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
        เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน
        ตั้งค่าข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
        ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
        บันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
        พิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ประกอบด้วย
              ใบรายชื่อนักเรียน
              แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียน
              ผลการประเมินกิจกรรม
สำหรับนักเรียน
        ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
        ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
        ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม
        ดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของห้องเรียน, กำหนดการเปิด-ปิดระบบลงทะเบียน, ข่าวประชาสัมพันธ์
        เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน