ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

     ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ หรือ ระบบกิจกรรมชุมนุม เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียน ในการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
      นักเรียน
      ครูที่ปรึกษาชุมนุม/ห้องเรียน
      ผู้ดูแลระบบ

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี
ตัวอย่างหน้าจอ - เข้าสู่ระบบ
ตัวอย่างหน้าจอ - สำหรับนักเรียน
ตัวอย่างหน้าจอ - ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - เข้าสู่ระบบ
ตัวอย่างหน้าจอ - สำหรับนักเรียน
ตัวอย่างหน้าจอ - ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างหน้าจอ - ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

 ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
 รองรับการทำงานแบบออนไลน์
 ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน
 สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับนักเรียน

 นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมชุมนุมที่กำหนดไว้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้แบบ Realtime
 นักเรียนสามารถเปลี่ยน/เลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ได้ ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมได้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมได้
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

คุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
คุณครูสามารถจัดการแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
 คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (เช็คชื่อออนไลน์)
 คุณครูสามารถบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
 คุณครูสามารถดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
 คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้

สำหรับครูที่ปรึกษาห้องเรียน

คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนห้องที่ปรึกษาได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ PDF
- รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

 ตั้งค่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตั้งค่ากำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม/ห้องเรียน
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
จัดการข้อมูลเวลาเรียน
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียนรายบุคคล/ระดับชั้น/ห้องเรียน (กรณีนักเรียนไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด)
จัดการโอนข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษาและข้อมูลกิจกรรมชุมนุม กรณีโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเรียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกตลอด 1 ปีการศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถโอนข้อมูลที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ไปยังภาคเรียนที่ 2 เพื่อใช้งานได้ โดยผู้ดูแลระบบไม่ต้องนำเข้าข้อมูลใหม่ และนักเรียนไม่ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2
บันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
บันทึกผลการประเมินกิจกรรม
รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมจำแนกตามระดับชั้น/ห้องเรียน และจำแนกตามกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้า(อัพโหลด)ข้อมูลครูที่ปรึกษา/ข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมได้หลายรายการ ในรูปแบบไฟล์ Excel

ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบกิจกรรมชุมนุม

Scroll to Top