ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
สมัครทดลองใช้ระบบฟรี!!
ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี!!
เอกสารแนะนำระบบ

          ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งานนักเรียน ครูที่ปรึกษาชุมนุมและผู้ดูแลระบบ
         ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
            ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
            รองรับการทำงานแบบออนไลน์
            ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
            จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน
            สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

 

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียน
นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมชุมนุมที่กำหนดไว้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้แบบ Realtime
 นักเรียนสามารถเปลี่ยน/เลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ได้ ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมได้
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ทดลองใช้งาน/ตัวอย่างเว็บไซต์
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม
 คุณครูสามารถจัดการแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
 คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
 คุณครูสามารถบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
 คุณครูสามารถดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
 คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
 คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้ ประกอบด้วย
       ใบรายชื่อนักเรียน
       แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียน
       รายงานผลการประเมินกิจกรรม

ทดลองใช้งาน/ตัวอย่างเว็บไซต์
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ตั้งค่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตั้งค่าเปิด-ปิด ระบบลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
บันทึกผลการประเมินกิจกรรม
รายงานข้อมูลลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ทดลองใช้งาน/ตัวอย่างเว็บไซต์
 โรงเรียนที่ใช้บริการ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

 ทดลองใช้ระบบฟรี...ก่อนซื้อ

 สมัครทดลองใช้ระบบฟรี!! นาน 30 วัน
   ทดลองใช้ระบบฟรี!! ครบ 30 วัน ไม่ต้องการใช้งานต่อ ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
   ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่สมัครทดลองใช้ระบบ
   รายละเอียดที่จะได้รับ
        ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
  ใช้งานระบบผ่าน URL  
     https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
            *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
        บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ

สมัครทดลองใช้ระบบฟรี!!
 ราคา

 ราคาโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ - 31 มีนาคม 2567 เริ่มต้นที่ 500-3,000 บาท/ปี ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียน ดังนี้

ราคาค่าบริการ

 รายละเอียดที่จะได้รับ

  ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

       ใช้งานระบบผ่าน URL
         https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
       *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง

  บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม
          - คู่มือสำหรับนักเรียน  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
          - คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
          - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ  (รูปแบบไฟล์ PDF)
  รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
  ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
  ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ

หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา/ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คลิกสั่งซื้อ [S1]
คลิกสั่งซื้อ [S2]
คลิกสั่งซื้อ [S3]
คลิกสั่งซื้อ [S4]
ทดลองใช้งาน/ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบกิจกรรมชุมนุม
ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี!!
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี
สมัครใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี!! (ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567
ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียดที่จะได้รับ
        ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
        ระยะเวลาการใช้งาน  1  ปี

ใช้งานระบบผ่าน URL
https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
      *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
        บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
        คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม (รูปแบบไฟล์ PDF)
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี
ทดสอบ/ตัวอย่างเว็บไซต์    คลิกที่นี่!!
ขอขอบคุณทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความสนใจระบบกิจกรรมชุมนุม ยินดีให้บริการครับ

สมัครใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี!!
ช่องทางติดต่อเรา

ให้บริการระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โดย
แสตมป์ไอที | Stamp IT
ที่ตั้ง 89 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1593917 (ถิรชาติ)
อีเมล์: thirachat.it7@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.stamp-it.in.th/
หากท่านที่สนใจใช้บริการระบบจากเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่