ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ หรือ ระบบกิจกรรมชุมนุม เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางโรงเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุม ในการบริหารจัดการและดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
นักเรียน
ครูที่ปรึกษาชุมนุมและครูที่ปรึกษาห้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

 ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
 รองรับการทำงานแบบออนไลน์
 ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน
 สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับนักเรียน

 นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมชุมนุมที่กำหนดไว้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้แบบ Realtime
 นักเรียนสามารถเปลี่ยน/เลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ได้ ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมได้
 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมได้
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

คุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
คุณครูสามารถจัดการแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
 คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (เช็คชื่อออนไลน์)
 คุณครูสามารถบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
 คุณครูสามารถดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
 คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้

สำหรับครูที่ปรึกษาห้องเรียน

คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนห้องที่ปรึกษาได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ PDF
- รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

 ตั้งค่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตั้งค่ากำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม/ห้องเรียน
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
จัดการข้อมูลเวลาเรียน
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียนรายบุคคล/ระดับชั้น/ห้องเรียน (กรณีนักเรียนไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด)
จัดการโอนข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษาและข้อมูลกิจกรรมชุมนุม กรณีโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเรียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกตลอด 1 ปีการศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถโอนข้อมูลที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ไปยังภาคเรียนที่ 2 เพื่อใช้งานได้ โดยผู้ดูแลระบบไม่ต้องนำเข้าข้อมูลใหม่ และนักเรียนไม่ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2
บันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
บันทึกผลการประเมินกิจกรรม
รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมจำแนกตามระดับชั้น/ห้องเรียน และจำแนกตามกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้า(อัพโหลด)ข้อมูลครูที่ปรึกษา/ข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมได้หลายรายการ ในรูปแบบไฟล์ Excel

โรงเรียนที่ใช้บริการ

โรงเรียนที่ใช้บริการ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ระบบกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบกิจกรรมเลือกเสรี

ระบบวิชาเลือก

ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ทดลองใช้ระบบฟรี 30 วัน

ทดลองใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี นาน 30 วัน
หมายเหตุ  ครบ 30 วัน ไม่ต้องการใช้งานต่อ ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่สมัครทดลองใช้ระบบ

รายละเอียดที่จะได้รับ

 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ใช้งานระบบผ่าน URL
  https://regis.webactivity.net/*ชื่อโรงเรียน
*สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ

ราคาค่าบริการ

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500-4,000 บาท/ปี ตามจำนวนนักเรียนที่ใช้งาน ดังนี้

ราคาค่าบริการ

รายละเอียดที่จะได้รับ

 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ใช้งานระบบผ่าน URL
https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
*สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
 บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม
(รูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
- คู่มือสำหรับนักเรียน
- คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม
- คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ  (PDF)

ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
(กรณีโรงเรียนต้องการใช้งานด่วน ติดตั้งระบบภายใน 1-2 ชั่วโมง)
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ
รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
หมายเหตุ  ต้องการใบเสนอราคา, หลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง หรือปรับแต่งการทำงานของระบบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  

ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบกิจกรรมชุมนุม

ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี (1 ภาคเรียน)

สมัครใช้ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี!! (ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)

ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่กำลังหาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์เพื่อใช้งาน ได้ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบฟรี เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ขอสงวนสิทธิ์ให้กับโรงเรียนที่ต้องการทดลองใช้งานจริง เท่านั้น!
         โรงเรียนที่ลงทะเบียนใช้งาน ภายในระยะเวลา 30 วัน ไม่ได้ทดลองใช้งานจริง ระบบจะถูกระงับการใช้งานอัตโนมัติ
ระบบกิจกรรมชุมนุมนี้ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนใช้งาน วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
     ถาม : กรณีใช้งานครบ 1 ภาคเรียน โรงเรียนไม่ประสงค์ใช้งานต่อ
     ตอบ : โรงเรียนไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
     ถาม : กรณีใช้งานครบ 1 ภาคเรียน โรงเรียนมีความประสงค์ใช้งานระบบต่อ
     ตอบ : โรงเรียนสามารถดำเนินการติดต่อชำระค่าบริการเฉพาะภาคเรียนถัดไป (ชำระ 50% จากราคาเต็ม/ปี)

รายละเอียดที่จะได้รับ

ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
        ระยะเวลาการใช้งาน  1  ภาคเรียน (สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)
ใช้งานระบบผ่าน URL
        https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
      *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
 บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
 คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม (รูปแบบไฟล์ PDF)

ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคเรียน
ตัวอย่างเว็บไซต์/ทดสอบ    คลิกที่นี่!!

ช่องทางติดต่อเรา

 • เกี่ยวกับเรา

  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
  ให้บริการโดย : แสตมป์ไอที

 • เบอร์โทรศัพท์

  082-1593917 (ถิรชาติ)

 • อีเมล์

  thirachat.it7@gmail.com

Scroll to Top