หน้าหลัก

แนะนำระบบ

ราคาค่าบริการ

ติดต่อเรา

สมัครใช้บริการระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

รูปแบบที่สมัครใช้บริการ
รูปแบบ S2 : ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ค่าบริการ 2,000 บาท/ปี
รองรับจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 1,500 คน
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรุงเทพมหานคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล
.webactivity.online
* ระบุชื่อย่อหรือชื่อเต็มโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา, หลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
©2024 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
Version 1.0